Polityka prywatności

Polityka prywatności

Centrum Dystrybucji Towarów i Usług BOZZ Rafał Mańczyk (zwana dalej „BOZZ” lub „Administratorem”) przykłada szczególną uwagę do respektowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy administrowany przez BOZZ (dalej zwany: „Serwisem”). W związku z tym, BOZZ jest odpowiedzialny za kontrolę danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w ramach współpracy z Państwem. Szanujemy prywatność i będziemy chronić dane osobowe, które przetwarzamy. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o rodzajach danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy w trakcie korzystacie z naszego Serwisu lub gdy współpracujecie z nami oraz kroki, jakie podejmujemy w celu ochrony i zabezpieczenia Państwa osobistych informacji.

Niniejsza polityka i jej zasady dotyczą osobistych informacji identyfikacyjnych (dane osobowe), o które możemy Państwa prosić i z których korzystamy za Państwa zgodą. W przypadku, gdyby chcieli Państwo nawiązać współpracę, dane te będą nam potrzebne w celu wykonania zawartej umowy; więcej na ten temat znajdziecie Państwo w dalszej części tej Polityki.

Informacja dotycząca Administratora

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do Państwa danych jest BOZZ z siedzibą w Sosnowcu ul. Nowopogońska 1a, 41-205 Sosnowiec  NIP: 644-277-04-71.

Zbieranie i przetwarzanie danych

Wszelkie informacje pochodzące od użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikiem”) są gromadzone następujące informacje:

 1. W momencie kiedy Użytkownik otwiera i/lub używa Serwisu, Administrator gromadzi następujące dane:
 • odwiedzone podstrony w naszej witrynie,
 • adres IP lub skrócony adres IP,
 • informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin Serwisu (łącznie z datą i godziną, takie jak dane o węzłach, konfiguracji, oraz wydajności aplikacji sieciowych;, czasach reakcji, błędach pobierania, długości wizyt oraz informacje o tym, czy linki lub wiadomości e-mail zostały otworzone przez użytkownika.
 1. W sytuacji kiedy Użytkownik zdecyduje się na dobrowolne uzupełnienie dowolnego z dostępnych w Serwisie formularzy, Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe; w szczególności mogą to być: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika. Dane wskazane w niniejszym punkcie są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany, a przesyłanie danych odbywa się w sposób niezaszyfrowany.
 2. W sytuacji kiedy Użytkownik zdecyduje się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zakres przetwarzanych przez Administratora danych będzie uzależniony tylko od zakresu danych wskazanych bezpośrednio przez Użytkownika.

Określenie celów przetwarzania

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonej zgody i do konkretnych celów, czyli po to aby:
  • udzielić odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się na podstronie „Kontakt”;
  • przeprowadzić proces rekrutacyjny, po przesłaniu przez Użytkownika uzupełnionego formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie „Kontakt”;
 2. Administrator, udostępniając Użytkownikom odpowiednie formularze pobiera dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji celów, w których są one przetwarzane, czyli stosuje zasadę „minimalizacja danych”, zgodnie z RODO.

W związku z powyższym, podstawowym typem danych, pobieranych od Użytkowników poprzez formularze w Serwisie, jest adres e – mail, imię oraz nazwisko. Służą one Administratorowi dla celów kontaktowych.

Profilowanie

Administrator nie prowadzi profilowania Użytkowników.

 

Przechowywanie i odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników, w szczególności adres e – mail oraz korespondencja e-mail, przechowywane są na serwerach Administratora. Polityka prywatności w zakresie przetwarzanych danych osobowych dostępna jest pod adresem ul. Rudna 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 2. BOZZ nigdy nie udziela ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z RODO i właściwych przepisów, wymiana lub przekazanie danych osobowych może następować wyłącznie w następujących ograniczonych okolicznościach:
  • za zgodą Użytkownika;
  • dostawcom oraz innym administratorom danych osobowych: wspierającym naszą działalność, w tym IT i dostawcom usług komunikacyjnych, pozyskiwanemu z zewnątrz wsparciu biznesowemu, dostawcom usług administracyjnych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z BOZZ przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych;
  • organom ścigania i organom regulacyjnym: lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrą praktyką;
  • Państwa firmie lub organizacji: w odniesieniu do realizacji zawartej przez BOZZ umowy;
  • dostawcom usług weryfikacyjnych: tak abyśmy mogli spełniać zobowiązania prawne związane z zapobieganiem przestępczości lub ochroną przed nią, praniem brudnych pieniędzy, weryfikacją sankcji i innymi wymaganymi kontrolami.
 3. W związku z globalizacją usług elektronicznych (Internet), możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe zgromadzone na naszej stronie internetowej w każdym kraju, w jakim nasi dostawcy usług hostingowych utrzymują swoje systemy. Korzystając z naszych usług w formie elektronicznej, Użytkownik zgadza się na przekazywanie swoich danych osobowych do takich podmiotów, włącznie z tymi, które zlokalizowane są za granicą.

Usuwanie danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z BOZZ – przez cały czas trwania tej umowy, a ponadto w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa w celu dochodzenia lub obrony przez BOZZ roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – do upływu okresu ich przedawnienia;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez BOZZ – dane będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BOZZ , dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, w razie jej wycofania, dane Użytkowników będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie w celu dochodzenia lub obrony przez BOZZ roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – do upływu okresu ich przedawnienia.

Prawa Użytkowników oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Użytkownikom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz – prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także – prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W szczególnych sytuacjach Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez BOZZ danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes BOZZ lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, BOZZ nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że BOZZ wykaże, że istnieją ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych w dowolnym momencie.
 2. Użytkownikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez BOZZ narusza przepisy RODO.
 3. Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, Administrator może zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
 4. Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Na chwilę obecną BOZZ nie planuje przekazywać danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię). W przypadku, gdy BOZZ podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo, a w szczególności, na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, mogą Państwo kierować drogą mailową na adres sekretariat@bozz.pl lub pisemnie na adres BOZZ , ul. Nowopogońska 1a, 41-205 Sosnowiec.